antalya gazipaşa belediyesi

 

ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI YAPACAK

 

Antalya Gazipaşa Belediyesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 2018 KPSS puan türü esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak atama yoluyla 10 adet memur alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranan şartlar;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
h) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Sınava yapacak olan adaylar, www.gazipasa.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru yapan adaylardan sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 19/08/2020 tarihinden 21/08/2020 Cuma günü saat 17.30’ye kadar (mesai günlerinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
● Elektronik ortamda, Belediyemiz www.gazipasa.bel.tr internet adresine veya mailto:zara@zara.bel.tr info@gazipasa.bel.tr e-mail adresine ,
● Gazipaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
● Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.