bilecik üniversitesi

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAĞINI DUYURDU

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi‘nde görevlendirilmek üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda belirtilen pozisyonlarda Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

BAŞVURU İÇİN

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
4. İlan edilen kadro ve pozisyonlardaki talepler Bilecik Merkez ve İlçeleri düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Bilecik il-ilçe merkezinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

 

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
d) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
8. Her aday, İŞKUR’ da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9. İŞKUR’ da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,
10. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://bilecik.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
11. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

EVRAK TESLİMİ

İŞKUR’dan gelen başvuru listesindeki adayların ilan şartlarına uygunluğunun tespiti amacıyla adaylar tarafından belge teslimi yapılacak olup belge teslim tarihi Üniversitemiz web sayfasında (http://bilecik.edu.tr) duyurulacaktır. Yapılan belge kontrolü sonrasında İlan şartlarını taşımadıkları anlaşılan adaylar ile belge teslimi yapmayan adaylar Noter kurasına alınmayacaktır.

 

NOTER İŞLEMLERİ

1. Noter kura çekimi 10/08/2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (http://bilecik.edu.tr) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD – 19
Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
Not: Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen ya da eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

 

NOTER İŞLEMLERİ

1.Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin konularda sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar http://bilecik.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

 

MÜLAKAT İŞLEMLERİ

1. Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler http://bilecik.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
3. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
5. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
6. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
7. Göreve başlamaya hak kazanan asil adayların sonuçları http://bilecik.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.